Privacy verklaring

Integratieve coaches, counselors en mediators,  zijn gehouden aan een beroepsgeheim en moeten handelen volgens privacywetgeving, AVG en het Kinderrechtenverdrag. Hierin zijn plichten en rechten van beroepsgroep én cliënten vastgelegd. Op psychotherapie is tuchtrecht van toepassing.

Toestemming

In het kader van de Wet op de Privacy GGZ, mag uitwisseling tussen de integratieve coach/counselor/mediator en andere beroepsbeoefenaars uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van hun cliënten.

Psychotherapeuten zijn van overheidswege verplicht casuïstiek te bespreken in een ‘intervisiegroep’. Dit zijn collega-psychotherapeuten die onderling hun lopende behandelingen bespreken om de kwaliteit ervan te waarborgen. Voor deze bespreking is geen toestemming vereist.

 

Gegevensverstrekking, gegevensverwerking

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden:

Persoonsgegevens zullen door mij alleen worden verstrekt ten behoeve van:
• Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
• Verwerking van persoonlijke- en diagnostische data in de DBCsoftware van de softwareleverancier;
• Het innen van vorderingen (door derden), voor zover gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is;

anderen, indien:
• U uw ondubbelzinnige en schriftelijke toestemming heeft verleend voor gegevensverstrekking, of
gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg, of
• De gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een spoedeisende noodzaak).